Llista de continguts

Estat de despeses (document pdf)

Estat d'ingressos  (document pdf)

Resultat pressupostari  (document pdf)

Romanent de tresoreria (document pdf)