Fraccionament dels tributs municipals

Descripció

Podeu demanar l'ajornament o el fraccionament en el pagament dels vostres tributs per a una major comoditat.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol subjecte passiu dels tributs municipals.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit a l'Ajuntament de Vila-seca, Plaça de l'Església 26. (Tel 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15h a 14h i també els dilluns de 16.30h a 18.30h entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

En el cas que sigui BASE qui gestiona el tribut, us heu de dirigir a BASE- Gestió d'Ingressos, carrer de la Font 14 (Tel 977 39 11 31), on us atendran de dilluns a divendres de 9h a 14h. BASE disposa del Compte de Pagament Personalitzat, a través del qual podeu agrupar els tributs municipals i pagar a terminis sense interessos. 

 


Termini de presentació

La sol·licitud d'ajornament o fraccionament de pagament es podrà presentar dins dels següents terminis:

a) Pagaments en període voluntari: abans de la finalització del període voluntari fixat per a cadascun d'aquests. En el cas de pagaments per declaracions-liquidacions i autoliquidacions:

abans del termini de presentació d'aquestes.

b) Pagaments en període executiu: en qualsevol moment abans de la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats.

 

Quin termini màxim es pot sol·licitar ?

El termini màxim d'ajornament o de fraccionament, segon l'import del principal del tribut en període voluntari o l'import de l'expedient executiu, serà, amb caràcter general, el següent:

IMPORT (1)

TERMINI MÀXIM

< 1.000 EUROS

6 MESOS

ENTRE 1.000 I 3.000 EUROS

12 MESOS

ENTRE 3.000 I 6.000 EUROS

18 MESOS

> 6.000 EUROS

24 MESOS

No es concediran ajornaments ni fraccionaments quan l'import del principal del tribut en període voluntari o l'import de l'expedient executiu sigui inferior a 300 euros.

Excepcionalment, l'òrgan competent per acordar la concessió podrà ampliar els terminis assenyalats en el quadre anterior, pel temps que consideri convenient, quan, al criteri seu, les condicions de capacitat econòmica del sol·licitant, degudament justificades, impedeixin atendre el pagament dins d'aquells terminis.

 

 

Documentació a aportar

La sol·licitud ha de contenir les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social, número d'identificació fiscal i domicili del sol·licitant, i, si és el cas, de la persona que el representa amb l'acreditació documental del poder de representació.

b) Tribut per al qual sol·licita l'ajornament o fraccionament de pagament, indicant-ne l'import, el concepte i la data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari.

c) Motiu de la petició i ajornament proposat.

d) Garantia que ofereix.

e) Qualsevol altre document que es consideri oportú.

f) Les dades identificatives del compte on s'ha de carregar el tribut.

Sol·licitud (document pdf)

 


Data de publicació/actualització: 04 març 2020