Factura Electrònica

En aquest espai podeu presentar amb total garantia les factures electròniques que tinguin com a destinatari l'Ajuntament de Vila-seca o un dels seus Patronats. També hi trobareu diversos recursos que us poden ajudar alhora d'anotar i codificar les dades necessàries.

L'Ajuntament té aprovat un Reglament del Registre Comptable de Factures  on es regulen les condicions per presentar i consultar l'estat de tramitació de les factures electròniques que tinguin com a destinatari l'Ajuntament o algun dels seus Patronats. Si ho preferiu també podeu consultar les preguntes més freqüents.

 

Què són les factures electròniques?

Les factures electròniques són fitxers <XML> amb una estructura definida en el format FACTURAe, publicat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques com a format estàndard per facturar a l'Administració Pública. Però davant de tot, les factures electròniques són factures a tots els efectes legals i tributaris. Més informació a http://vila-seca.face.gob.es. A la mateixa web hi ha disponible gratuitament per a la seva descàrrega una aplicació d'escriptori que genera factures electròniques en format FACTURAe. Les factures electròniques, per a ser vàlides, han d'anar signades electrònicament amb una signatura avançada, tal i com es defineix a la Política de firma electrònica v3.1 consultable a la mateixa URL http://www.facturae.gob.es.

 

Què es necessita per lliurar les factures?

Per lliurar les factures correctament codificades, cal assignar els següents codis als respectius camps dins de la estructura de dades de la factura, tal i com s'indicarà al Reglament del Registre Comptable de Factures:

Ajuntament de Vila-seca:
Oficina comptable: L01431711 - Registre Comptable de factures de l'Ajuntament de Vila-seca
Òrgan gestor:  L01431711  - Ajuntament de Vila-seca
Unitat de tramitació:
Acció social LA0015775
Activitats industrials i comercials LA0012166
Administració electrònica i noves tecnologies LA0012131
Agricultura LA0012164
Assessoria jurídica LA0012127
Aula 15 LA0012143
Benestar social LA0012145
Biblioteques i arxius LA0012149
Comerç i consum LA0012163
Comunicació LA0012124
Cultura LA0012148
Desenvolupament comunitari LA0015776
Enginyeria i manteniments LA0012141
Ensenyament LA0012142
Entitats veïnals LA0015778
Esports LA0012150
Formació i ocupació LA0012144
Gabinet de suport institucional LA0012122
Gestió del patrimoni LA0012165
Gestió Econòmica i Pressupostària LA0012129
Gestió i disciplina urbanística LA0012136
Gestió integral d'edificis LA0012139
Habitatge LA0012146
Infància i joventut LA0012151
Intervenció LA0012120
Medi natural i sostenibilitat LA0012138
Mercats i platges LA0012167
Mobilitat LA0014007
Òrgans de Govern LA0012121
Planejament urbanístic LA0012135
Planificació estratègica i ordenació territorial LA0012140
Polítiques d'igualtat social i de gènere LA0012147
Promoció econòmica LA0012130
Protecció civil LA0012156
Recursos humans, organització i règim interior LA0012158
Relacions cíviques LA0012152
Relacions institucionals LA0012123
Sanitat i salut pública LA0012162
Secretaria general LA0012125
Seguretat ciutadana LA0012154
Seguretat ciutadana i protecció civil LA0012155
Serveis de suport general LA0015777
Serveis logístics municipals LA0012161
Serveis públics LA0012159
Serveis públics i logístics municipals LA0012160
Sistema d'informació municipal LA0012132
Trànsit i regulació de vies i espais púbics LA0012157
Tresoreria LA0012128
Universitat i excel·lència LA0012153
 
Patronat Municipal de Música:
Oficina comptable: LA0002745 - Registre Comptable de factures del Patronat Municipal de Música
Òrgan gestor: LA0002745 - Patronat Municipal de Música de Vila-seca
Unitat de tramitació: LA0002745 - Patronat Municipal de Música de Vila-seca
 
Patronat Municipal de Turisme:
Oficina comptable: LA0002685 - Registre Comptable de factures del Patronat Municipal de Turisme
Òrgan gestor: LA0002685 - Patronat Municipal de Turisme
Unitat de tramitació: LA0002685 - Patronat Municipal de Turisme

 

On s'han de presentar les factures?

  1. Les factures en paper adreçades a l'Ajuntament o a qualsevol dels Patronats dependents, s'han de lliurar a les dependències de la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària (plaça de l'Església, 26).
  2. El lliurament d'una factura per qualsevol altre mitjà o en altres dependències no tindrà efectes en quant a garantia de recepció o pel que fa al còmput de terminis de pagament fins que no sigui formalment presentada a les dependències de la Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària.
  3. Les factures electròniques es poden presentar per dues vies:
a. A la Seu electrònica de l'Ajuntament, que enllaça amb el Punt General d'Entrada de factures electròniques que les admet en format Facturae 3.2. 
 
b. Mitjançant una interfície de web services per la tramesa automàtica de les factures des dels propis sistemes de gestió econòmica, que es troben accessibles a l'àrea de descàrregues d'aquest web.

 

Normativa d'aplicació