Alcalde president

 • Il·lm. Sr. Pere Segura Xatruch - Vila-seca Segura

 

Vocals

 • Manuela Moya Moya (Vila-seca Segura)
 • Josep Toquero Pujals (Vila-seca Segura)
 • Lucía Teruel Carrillo (Vila-seca Segura)
 • Xavier Farriol Roigés (Vila-seca Segura)
 • Iván Navarro Alguacil (PSC-CP)
 • Cristina Cid Salavert (Vila-seca Segura)
 • Àngels Poblet Antonio (Vila-seca Segura)
 • Esmeralda Núñez Serralta (Vila-seca Segura)
 • Anabel Margalef Alpert (PSC-CP)
 • Mario Téllez Molina (VSeC)
 • Núria Miret Puyal (VSeC)
 • Marta Roldán Crespo (VSeC)
 • Josep Forasté Casas (DV-AM)
 • Pineda Vaquer Ferrando (DV-AM)
 • Robert Rodríguez Fibla (DV-AM)
 • Juan Antonio Ramírez Rubio (No adscrit)
 • Maria Belén Velasco Gijón (No adscrit)
 • Concepción Dolores Insa Gracia (No adscrit)
 • Sandra González Rodríguez (No adscrit)
 • Miguel Ángel Hidalgo Gutiérrez (No adscrit)

Secretari general

 • Sr. Ignacio Río Santos

 

Els Grups Municipals

Grup Municipal de Vila-seca Segura

 • Portaveu: Xavier Farriol Roigés
 • Portaveu adjunt: Manuela Moya Moya

Grup Municipal de Vila-seca en Comú

 • Portaveu: Mario Téllez Molina
 • Portaveu adjunt: Núria Miret Puyal i Marta Roldán Crespo

Grup Municipal de Decidim Vila-seca - Acord Municipal

 • Portaveu: Josep Forasté Casas
 • Portaveu adjunt: Pineda Vaquer Ferrando i Robert Rodríguez Fibla

Grup Municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya

 • Portaveu: Ivan Navarro Alguacil
 • Portaveu adjunt: Anabel Margalef Alpert

Regidors no adscrits

 • Juan Antonio Ramírez Rubio
 • Maria Belén Velasco Gijón
 • Concepción Dolores Insa Gracia
 • Sandra González Rodríguez
 • Miguel Ángel Hidalgo Gutiérrez

 

Les Comissions Informatives

Comissió Informativa d'Hisenda i Innovació

 • President: Xavier Farriol Roigés
 • Vocals: Lucia Teruel Carrillo, Cristina Cid Salavert, Àngels Poblet Antonio, Esmeralda Nuñez Serralta, Juan Antonio Ramírez Rubio, Maria Belén Velasco Gijón, Miguel Angel Hidalgo Gutiérrez, Mario Téllez Molina, Marta Roldán Crespo, Josep Forasté Casas, Robert Rodriguez Fibla, Anabel Margalef Alpert 

Comissió Informativa de Serveis al Territori i Planificació

 • President: Xavier Farriol Roigés
 • Vocals: Manuela Moya Moya, Josep Toquero Pujals, Cristina Cid Salvert, Àngels Poblet Antonio, Concepción Dolores Insa Gracia, Miguel Angel Hidalgo Gutierrez, Sandra Gonzalez Rodriguez, Nuria Miret Puyal, Marta Roldán Crespo, Josep Forasté Casas, Robert Rodriguez Fibla, Anabel Margalef Alpert

Comissió Informativa de Drets Socials, Coneixement i Participació Ciutadana

 • Presidenta: Lucía Teruel Carrillo
 • Vocals: Manuela Moya Moya, Josep Toquero Pujals, Àngels Poblet Antonio, Esmeralda Nuñez Serralta, Juan Antonio Ramírez Rubio, Sandra Gonzalez Rodriguez, Maria Belén Velasco Gijón, Mario Téllez Molina, Marta Roldán Crespo, Josep Forasté Casas, Pineda Vaquer Ferrando, Anabel Margalef Alpert

Comissió Informativa de Cultura i Esport

 • Presidenta: Manuela Moya Moya 
 • Vocals: Josep Toquero Pujals, Lucia Teruel Carrillo, Xavier Farriol Roigés, Angels Poblet Antonio, Miguel Angel Hidalgo Gutierrez, Concepción Dolores Insa Gracia, Sandra Gonzalez Rodriguez, Nuria Miret Puyal, Marta Roldán Crespo, Pineda Vaquer Ferrando, Robert Rodriguez Fibla, Ivan Navarro Alguacil

Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat i Civisme

 • President: Josep Toquero Pujals
 • Vocals: Cristina Cid Salavert, Xavier Farriol Roigés, Àngels Poblet Antonio, Esmeralda Nuñez Serralta, Juan Antonio Ramírez Rubio, Maria Belén Velasco Gijón, Concepción Dolores Insa Gracia, Nuria Miret Puyal, Mario Téllez Molina, Josep Forasté Casas, Pineda Vaquer Ferrando, Anabel Margalef Alpert

Competències

La composició i competències del Ple Municipal venen regulades principalment en dues lleis: la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les base de règim local (LRBRL), d'àmbit estatal i la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, d'aplicació a Catalunya.
 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

Segons la Llei 7/1985, el Ple Municipal esta integrat per tots els regidors i presidit per l'Alcalde, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal i té les següets atribucions:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45 , creació d'òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol d'aquests instruments.
d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes, tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització. 
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball , la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. 
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior - tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
n) ( Derogada )
ñ ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
o) ( Derogada )
p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.
q ) Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 
Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.
 
El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades anteriorment en els apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i) , l) i p), i en el paragraf inmediatament anterior.
 
El Ple serà convocat i presidit per l'Alcalde, llevat dels supòsits previstos en la llei i en la legislació electoral general, al qual correspon decidir els empats amb vot de qualitat. L'alcalde podrà delegar exclusivament la convocatòria i la presidència del Ple, quan ho consideri oportú, en un dels regidors.
 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

La Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde, i corresponen al Ple les atribucions següents: 
a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern. 
b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut. 
c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics. 
d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances. 
e) Crear i regular òrgans complementaris. 
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes. 
g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques. 
i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques. 
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local. 
k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva. 
l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 
n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i  també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. 
o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva  contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. 
- Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns. 
q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada. 
r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis. 
 
Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general. 
 
El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la Junta de 
Govern Local, llevat de les esmentades en els apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el paràgraf immediatament anterior.
 

 

Calendari del Ple de la Corporació

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es realitzaran amb caràcter mensual i tindran lloc l'últim divendres no festiu de cada mes, a les 19.00 h, a  la Sala de Plens  de l'Ajuntament.