Planejament en tràmit

 

1.MODIFICACIÓ PLA PARCIAL PP-VI-1 ERA DEL DELME PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS APLICABLES ALS COSSOS SORTINTS OBERTS

 

A) Acord Junta de Govern aprovació inicial

B) Anunci d'informació pública

C) Projecte

D) Acord Ple aprovació provisional 

 

2. MODIFICACIÓ PGOU PER A LA REORDENACIÓ DE LES UNITATS D'ACTUACIÓ UA-VI-21 I UA-VI-23 DE VILA-SECA

- Projecte de modificació PGOU

- Anunci d'aprovació inicial

- Acord Ple aprovació inicial 

- Plànol àmbit suspensió llicències