Data i hora de la seu

Als efectes de dotar la Seu Electrònica de plenes garanties jurídiques, els tràmits, escrits i comunicacions que s’iniciïn o es presentin a la Seu Electrònica, s'anotaran al Registre d'Entrada Electrònic com a presentats, segons la hora oficial de la seu.

L'hora oficial de la Seu, es sincronitza amb l'organisme encarregat de subministrar la hora oficial en tot el territori de l'Estat, que a Espanya correspon al “Real Observatorio de la Armada”.

Podeu comprovar l'hora oficial en aquest enllaç al ROA

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.