Alta o modificació de dades de proveïdors

Descripció

Es tracta de la comunicació de l'alta i actualització de les dades d'identificació i les dades bancàries de tercers creditors (proveïdors) de l'Ajuntament de Vila-seca i dels seus patronats.
 
Tenen la consideració de tercers creditors, les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades que es relacionin amb l'Administració Pública de l'Ajuntament de Vila-seca i els seus patronats, que se'ls reconegui obligacions per qualsevol concepte (factures, certificacions, subvencions, devolució ingressos indeguts, etc.).
 

Documentació a aportar

La documentació que els interessats han de presentar, adjuntada a una instància genèrica, a través del registre electrònic ja sigui en format telemàtic o en paper, és la següent:
 

a) Comunicació d'alta o modificació de tercers creditors (proveïdors).

b) Per a modificacions de denominació de persones jurídiques cal adjuntar còpia de l'escriptura on quedi constància del canvi societari succeït.

c) Documentació acreditativa – DNI, NIE o passaport, les persones físiques, si es presenta en paper.

d) L'acreditació de les dades bancàries per a persones físiques, en cas d'ALTA o modificació, tant presencial com telemàticament, s'ha de realitzar mitjançant algun dels següents documents:

  • Preferentment, certificat bancari emès per l'entitat financera corresponent, signat i segellat.
  • Justificant bancari – fotocòpia llibreta d'estalvis- en el que consti el titular del compte i el codi de compte bancari ( 24 dígits)
  • Addicionalment, si el compte bancari correspon a un banc estranger ha d'aportar certificat bancari indicant Swift i IBAN obligatori per a transaccions internacionals (34 dígits).

e) L'acreditació de les dades bancàries per a persones jurídiques, en cas d'ALTA o modificació, que obligatòriament s'han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica, s'ha de realitzar mitjançant algun dels següents documents:

  • Certificat bancari emès per l'entitat financera corresponent, signat i segellat o amb signatura electrònica.
  • Addicionalment, si el compte bancari correspon a un banc estranger ha d'aportar certificat bancari indicant Swift i IBAN obligatori per a transaccions internacionals (34 dígits).

f) En el cas de modificació del compte bancari, és obligatori, identificar a través de la sol·licitud formalitzada (apartat IV) el número de compte que s'ha de donar de baixa.


Data de publicació/actualització: 29 març 2021


Arxius relacionats