Comunicació plusvàlua

Descripció

Es tracta de donar compliment a l'obligació recollida a la normativa.

Els subjectes passius estan obligats a presentar davant l'ajuntament la declaració / comunicació de la transmissió dels immobles.

La declaració s'ha de presentar en els següents terminis, a comptar des de la data que es produeixi el meritament de l'impost:

  • Quan es tracte d'actes inter vivos, el termini serà de 30 dies hàbils.

  • Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos prorrogables fins a n any a sol·licitud de l'interessat.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit al Registre d'entrada de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat al carrer de la Font, 12 (telèfon 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h i també els dilluns de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre, el Registre d'entrada romandrà obert només pels matins, de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h.

Com podeu fer el tràmit per la Seu?

Podeu emplenar el formulari d'instància de la Seu electrònica i adjuntar-hi, la documentació que trobareu a l'apartat "Documentació a aportar".
 


Documentació a aportar

La documentació que els interessats han de presentar a través del registre electrònic ja sigui en format telemàtic o en presencial, és la següent:

  1. Instància genèrica (omplir amb les dades corresponents)

    1. De forma telemàtica: Instància

    2. De forma presencial: Instància

  2. Escriptura de transmissió i/o altres documents on quedi acreditada la transmissió de l'immoble (sentències, documents privats etc.


Data de publicació/actualització: 23 febrer 2021