Comunicació d'habitatges d'ús turístic

Descripció

Què són els habitatges d'ús turístic?

Són aquells habitatges dels quals els seus propietaris cedeixen a tercers, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any a canvi d'un preu. Les empreses o professionals que els lloguen estan obligats a comunicar el seu ús turístic a l'ajuntament del municipi on estiguin ubicats. L'ajuntament els inscriurà d'ofici en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). Gràcies a aquesta comunicació, els propietaris dels habitatges es beneficien de la difusió i promoció turística que realitza la Generalitat a través de la Guia oficial d'allotjaments turístics i el portals oficials de promoció turística.

Habilitació d'habitatges d'ús turístic

L'habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances. 

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el propietari inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l'ajuntament hagi comunicat a l'administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l'habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

Canvis en la tramitació dels habitatges d'ús turístic (HUTS)

A partir del 30 de juny de 2021 la tramitació de l'habilitació dels habitatges d'ús turístic (inici d'activitat, canvi de titular i baixa) estarà ja disponible des del Canal Empresa, de manera que els titulars hauran de fer l'enviament del formulari amb les dades, des d'aquest portal i únicament per via telemàtica.  

La informació s'actualitzarà a la pàgina de canal Empresa.

Tot i que prèviament a l'inici del tràmit, cal consultar a l'ajuntament si existeix alguna suspensió o limitació d'aquest tipus d'habilitacions d'habitatges d'ús turístic al municipi, a data d'avui no n'existeix cap per part de l'Ajuntament de Vila-seca. En el cas que es realitzi el tràmit i el municipi on es troba l'habitatge hagi acordat una suspensió d'habilitacions, aquesta comunicació es tindrà per no presentada i, per tant, no generarà cap efecte jurídic. 

 

Qui el pot demanar?

Per a tramitar, la persona titular de l'habitatge s'haurà d'identificar digitalment o bé amb certificat digital (persona física o jurídica) o amb idcat mòbil (persona física).

 

Canals de presentació

La presentació es farà de forma telemàtica des del Canal Empresa, de manera que els titulars hauran de fer l'enviament del formulari amb les dades, des d'aquest portal.


Documentació a aportar

El descrit des del Canal Empresa per a cadascun dels tràmits (inici de l'activitat, canvi de la persona titular o donar de baixa l'activitat).

 

Més informació

Normativa

LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. (DOGC  núm.  3669  publicat el  03/07/2002)

DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. (DOGC  núm.  8195  publicat el  06/08/2020)

Organisme responsable

Direcció General de Turisme


Data de publicació/actualització: 20 agost 2021