Celebració d'un matrimoni civil

Descripció

L'Alcalde té la potestat de celebrar casaments civils. Aquesta potestat pot ser delegada en els/les regidors/es de l'Ajuntament. Els matrimonis se celebren els dissabtes no festius, al matí, a la sala d'exposicions de la planta baixa de la casa consistorial.

Com s'inicia el tràmit?

Els interessats han de tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial al Jutjat de Pau de Vila-seca, fent constar que desitgen casar-se a l'Ajuntament.

 

Qui el pot demanar?

Tothom que vulgui fer el casament a l'Ajuntament de la nostra ciutat, i reuneixi els següents requisits:

  • Qualsevol persona major d'edat.
  • Els menors de 14 a 16 anys hauran d'obtenir prèviament el permís del Registre Civil.
  • Els menors de 16 a 18 anys podran ésser emancipats per concessió dels seus pares o dels que ostentin la pàtria potestat, i feta l'emancipació sol·licitaran certificació literal de naixement amb inscripció marginal de l'esmentada emancipació.
  • Un dels dos contraents ha d'estar empadronat al municipi.

 


Documentació a aportar

Fotocòpia del DNI dels contraients, fotocòpia del DNI dels dos testimonis i l'ofici de l'expedient del Jutjat de Pau de Vila-seca.

La celebració es farà indistintament en català o castellà, segons s'hagi manifestat prèviament.

 

Documentació de què es disposa

Sol·licitud (document pdf)

 


Data de publicació/actualització: 04 març 2020