CÀLCUL IIVT COMPRA-VENDA

Instruccions

  • El valor cadastral del sòl s'obté del rebut d'IBI de l'any en curs (amb el codi CRD).
    Si es desconeix aquesta informació es pot anar a consultar (nomes els titulars) a la seu electrònica del cadastre.
    Per fer la consulta es necessita un certificat electrònic incloent DNI electrònic o bé utilitzar CL@VE.
  • Cal posar la data de compra-venda actual i la data del títol anterior
  • La participació indivisa és 100%. En cas contrari, cal indicar quin és el percentatge de participació indivisa.
  • En els casos d'herència, cal aplicar les bonificacions que s'estableixen a l'Ordenança Fiscal núm. 4 de l'any vigent, reguladora d'aquest impost. (40% o 95% depenent del cas).