L'Alcaldia-Presidència, mitjançant decret del dia 28 de juny de 2019, va procedir a l'organització del govern municipal mitjançant la creació de quatre grans àrees, a efectuar les delegacions genèriques i especials a favor de regidors i a l'adscripció de les corresponents àrees funcionals. 
 
 

Organització del Govern Municipal  

1. ÀREA D'ALCALDIA 
1.1 Gabinet de Suport Institucional
1.2 Àrea de Relacions Institucionals i Comunicació
1.3 Secretaria General i Assessoria Jurídica
1.4 Patronat Municipal de Turisme
1.5 Promoció Econòmica
1.6 Projectes Estratègics de Ciutat
1.7 Pla d'Actuació Municipal (PAM)
1.8 Les que expressament no s'hagin adscrit a cap àrea
 
2. ÀREA D'HISENDA, INNOVACIÓ I PLANIFICACIÓ
2.1 Intervenció Municipal
2.2 Tresoreria Municipal
2.3 Economia i Finances
2.4 Innovació i Noves Tecnologies
2.5 Sistemes d'Informació Municipal
2.6 Planificació Estratègica i Ordenació Territorial
2.7 Planejament Urbanístic
2.8 Gestió i Disciplina Urbanística
2.9 Mobilitat
2.10 Intervenció i Control de les Activitats Industrials i Comercials
 
3. ÀREA DE CULTURA, CONEIXEMENT I RELACIONS CÍVIQUES
3.1 Cultura
3.2 Ensenyament
3.3 Universitat i Excel·lència
3.4 Esport
3.5 Relacions Cíviques
3.6 Comerç i Consum
3.7 Medi Natural i Sostenibilitat
3.8 Patronat Municipal de Música
 
4. ÀREA DE DRETS SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
4.1 Acció Social
4.2 Formació Contínua i Ocupació 
4.3 Benestar social
4.4 Polítiques d'Igualtat Social i de Gènere
4.5 Infància, Joventut i Família
4.6 Gent Gran
4.7 Participació Ciutadana
4.8 Habitatge
4.9 Desenvolupament Comunitari
4.10 Diversitat Funcional
 
5. ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SEGURETAT I CIVISME
5.1 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
5.2 Trànsit i Regulació de l'Ús Ciutadà de les Vies i els Espais Públics
5.3 Recursos Humans, Organització i Règim Interior
5.4 Serveis Públics i Logístics Municipals
5.5 Sanitat i Salut Pública
5.6 Agricultura
5.7 Serveis de Suport General
5.8 Mercats i Platges
5.9 Assumptes Específics dels nuclis de la Pineda i la Plana
5.10 Entitats Veïnals
 

Delegacions genèriques

  1. Àrea d'Hisenda, Innovació i Planificació: delegació genèrica a favor del regidor Sr. Xavier Farriol Roigés 
  2. Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques: delegació genèrica a favor de la regidora Sra. Manuela Moya Moya
  3. Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana: delegació genèrica a favor de la regidora Sra. Lucía Teruel Carrillo 
  4. Àrea de Serveis Generals, Seguretat i Civisme: delegació genèrica a favor del regidor Sr. Josep Toquero Pujals
Aquestes delegacions genèriques inclouen les facultats de direcció, organització i impuls de l'àrea i, en el seu cas, de les regidories delegades incloses en la mateixa, sens perjudici de l'exercici de les competències específiques que es deleguin en favor seu o d'altres regidors i regidores. Però no inclouen les facultats de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, excepte que així es faci constar expressament.
 
 

Delegacions especials 

Hisenda i Planificació: Sr. Xavier Farriol Roigés 

La competència inclou totes les que hagin estat assignades a l'Àrea d'Hisenda i Planificació, exceptes les relatives a Innovació i Noves Tecnologies. També inclou la tramitació i resolució dels expedients de comunicació en matèria urbanística.

Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques: Sra. Manuela Moya Moya 

La competència inclou totes les que hagin estat assignades a l'Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques, excepte les relatives a Esport. També inclou la tramitació i resolució dels expedients de concessió d'autoritzacions de l'ús social de les escoles.

Acció Social: Sra. Lucía Teruel Carrillo 

La competència inclou totes les que hagin estat assignades a l'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana, excepte les relatives a les Polítiques d'Igualtat Social i de Gènere, Habitatge i Formació Contínua. Inclou també la signatura de les propostes municipals per a l'emissió d'informes d'arrelament social, integració social, adequació de l'habitatge i d'altres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. 

Serveis Generals, Seguretat i Civisme: Sr. Josep Toquero Pujals 

La competència inclou totes les que hagin estat assignades a l'Àrea de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, excepte les relatives als assumptes del nucli de la Pineda, i la vocalia permanent en la Junta Local de Seguretat de Vila-seca. També inclou la tramitació i resolució de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i seguretat viària, la delegació de les certificacions en matèria d'empadronament dels ciutadans, i la tramitació i resolució de totes les sol·licituds d'informació formulades a l'empara de la legislació de transparència.

Innovació i Turisme: Sra. Cristina Cid Salavert 

La competència inclou totes les que en matèria d'Innovació i Noves Tecnologies hagin estat assignades a l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Planificació, així com el suport a l'Alcaldia en temes de Turisme.

Esport: Sr. Ivan Navarro Alguacil

La competència inclou totes les que en matèria d'Esport hagin estat assignades a l'Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques.

Formació Contínua: Sra. Àngels Poblet Antonio 

La competència inclou totes les que en matèria de Formació Continua hagin estat assignades a l'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana.

Polítiques d'Igualtat i Habitatge: Sra. Anabel Margalef Alpert 

La competència inclou totes les que en matèria de Polítiques d'Igualtat Social i de Gènere i d'Habitatge hagin estat assignades a l'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana.

Assumptes del nucli de la Pineda: Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta 

La competència inclou el seguiment de tots els serveis públics municipals a la Pineda en col·laboració directa amb els regidors delegats, així com la coordinació amb les altres regidories en els assumptes que facin referència al nucli de la Pineda.

 

Aquestes delegacions especials, comprenen la direcció i gestió dels assumptes que han estat encomanats, sota la supervisió i en coordinació amb els regidors i regidores que tinguin la delegació genèrica relativa a aquesta àrea competencial, així com la formulació de propostes de resolució. Però no inclouen les facultats de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, excepte en aquells casos que expressament així es fa constar.

 
 

Presidència Patronats

Les presidències dels organismes autònoms municipals van à carrec dels regidors que s'indiquen a continuació:
 
Organisme autònom: Patronat Municipal de Música
Presidenta: Àngels Poblet Antonio 
Vicepresidenta: Manuela Moya Moya
 
Organisme autònom: Patronat Municipal de Turisme
President: Pere Segura Xatruch
Vicepresidenta: Rosa Esmeralda Núñez Serralta