Alta padró

Descripció

Inscripció al Padró d'habitants d'aquelles persones que vénen a viure al municipi de Vila-seca provinents d'un altre municipi o bé de l'estranger.

PER A DIVERSOS TRÀMITS CAL QUE DEMANEU CITA PRÈVIA A L'AJUNTAMENT. DEMANEU-NE INFORMACIÓ TRUCANT AL TELÈFON 977 30 93 00.

Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona major d'edat pot demanar la seva inscripció.
 • En el cas que també vulgui demanar la inscripció dels membres de la seva unitat familiar (parella i fills en comú) pot fer-ho aportant la documentació de tots els membres i amb el full d'alta signat per tots els majors d'edat. 
 • Els representants legals de menors d'edat o de persones incapacitades legalment sempre i quan siguin persona física.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit al departament d'Estadística de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat a la plaça de l'Església, 26, (telèfon 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h i també els dilluns de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre, l'Ajuntament de Vila-seca romandrà obert només pels matins, de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h.

Caldrà descarregar i complimentar el formulari Full padronal i signar-lo per tots els majors d'edat que demanin l'empadronament. Un cop imprès i junt amb el documents que acrediten la identitat i el domicili s'hauran de presentar al departament d'estadística de l'ajuntament.

 


Documentació a aportar

 

Preu

Aquest tràmit és gratuït

 

Més informació

Com acreditar la identitat?

- Aquest són els documents que podeu utilitzar per acreditar la identitat: de les persones que es volen inscriure, segons sigui el cas:

 • En el cas de persones espanyoles majors de 14 anys: original del DNI, passaport o carnet de conduir (aquest últim només és vàlid per identificar la persona).
 • En el cas de persones espanyoles menors de 14 anys: original del llibre de família o certificat de naixement i, en el cas que disposin de DNI aportar també una fotocòpia.
 • En el cas de persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechstenstein: original del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea i fotocòpia de la targeta de residència (amb fotografia), o passaport o document d'identitat del país d'origen. Si són menors d'edat i al seu passaport no surten totes les dades dels pares, caldrà l'original del llibre de família (si en disposen al seu pais) o de la Inscripció de naixement.
 • En cas de persones originàries de la resta de països: original de la targeta de residència (amb fotografia) o passaport. Si són menors i al passaport no surten totes les dades dels pares, caldrà la fotocòpia del llibre de família o de la inscripció de naixement.

- Documentació relativa a la inscripció de menors, segon sigui el cas:

 • Original del Llibre de família.
 • Fotocòpia de la sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia.
 • Documentació judicial de la tutela de menors.
 • Original de la declaració conjunta dels pares del menor conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat dels pares on constin les seves signatures.

- En cas que la persona sol·licitant vulgui inscriure una persona incapacitada legalment, cal afegir-ne:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal.
 • Actuacions mitjançant representant: en el cas en què s'actuï per medi de representant, aquest haurà de presentar fotocòpia del document que acrediti la identitat de l'interessat i original del document de identitat del representant; així com l'autorització per escrit per actuar en nom i representació del mateix.

 

Com acreditar el domicili ?

- Aquest són els documents que podeu utilitzar per acreditar el domicili on es vol fer la inscripció al Padró segons sigui el cas:

 1. Fotocòpia de l'escriptura de propietat o del darrer rebut de l'IBI.
 2. Fotocòpia de l'última factura d'una companyia de serveis (aigua, llum, gas, telèfon fix), amb una antiguitat màxima de 3 mesos, on constin totes les dades del titular i del domicili de subministrament, que ha de coincidir amb el d'empadronament.
 3. Fotocòpia del contracte definitiu d'una companyia de serveis (aigua, llum, gas, telèfon fix, ...) amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
 4. Fotocòpia del contracte de lloguer vigent amb una antiguitat màxima de 5 anys i mínima de 3 mesos. Si el contracte és prorrogat caldrà aportar el rebut de l'últim mes pagat.
 5. Fotocòpia de l'escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document haurà de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha  deixat en herència l'habitatge.
 6. Fotocòpia de l'últim rebut de la hipoteca de l'habitatge on consti l'adreça i el nom de la persona que demana la inscripció.
 7. Fotocòpia de la sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment, en cas de separació o divorci.
 8. Autorització del titular de l'habitatge. S'ha d'adjuntar justificant de titularitat del domicili.
 • Si l'habitatge on us heu d'empadronar no és de la vostra propietat ni tampoc sou el titular del lloguer, heu de presentar una autorització signada i fotocòpia del DNI del propietari de l'habitatge.
 • Si l'habitatge és una pensió, hotel, geriàtric o qualsevol altra institució, l'autorització del titular ha d'anar signada i segellada per l'entitat.
 • Si us voleu empadronar en un habitatge on ja hi consta empadronat el vostre pare, mare, fill, filla, sogre, sogra, fillastre o fillastra, caldrà que presenteu una autorització signada pel vostre parent i la fotocòpia del seus DNI, NIE o passaport. En aquest cas és necessari que la persona que signa l'autorització sigui major d'edat.
L'Ajuntament està facultat per demanar documents addicionals acreditatius del ús del domicili o d'altres dades, per tal de comprovar la veracitat de les dades contingudes al padró municipal.

 


Data de publicació/actualització: 01 juny 2021